Date: 27.12.2019 

Venue: ICC Pudu, HXC Grand Balltoom

Attendee: Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Eugene Ong, Lau Lay Seng, Chong Cheng Wah, Tan Chin Chiew.