Date日期: 17.02.2019

Venue地点: Wisma Hua Zhong

Attendance参与者: Liew Yu Chan, Lam Kok Wai, Leong Foo Yew.