Date日期: 27.08.2018

Time时间: 7.00pm

Venue地点: HXC Grand Ballroom, Pudu.

Attendance: Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Tan Tham Sung, Chong Cheng Wah.