Date日期: 15.08.2018

Time时间: 7.00pm

Venue地点: Hee Loi Ton Restaurant, Pudu

Attendance: Liew Yu Chan, Chong Cheng Wah.