Date日期: 07.08.2018

Time时间: 10.30am

Venue地点: Techkon Machinery Sdn Bhd, No. 30, Lorong Kuang Bulan, Taman Kepong, 52100 Kuala Lumpur.

Attendance: Liew Yu Chan, Lam Kok Wai, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Verdon Tan, Tan Tham Sung, Chong Cheng Wah, Liew Kah Sin, Sam Liu.