Date日期: 15.07.2018

Time时间: 11.00am

Venue地点: Organic Fruit Farm, Mantin

Attendance: Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa & Family, Lau Lay Seng & Family, Cheng Thin Fook, Teoh Chin Heng, Tan Chin Chiew, Chong Cheng Wah, Liew Kah Sin, Sam Liu, and other members