Date日期:   12.05.2017

Time时间:   5.00pm

Venue地点: Hilton Hotel, Kuala Lumpur.

Attendee:Liew Yu Chan, Lam Kok Wai, Verdon Tan