Date日期:   09.05.2017

Time时间:   3.00pm

Venue地点: PAJPBM office

Attendee:Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Lam Kok Wai, Verdon Tan, William Khuah, Eugene Ong, Tan Chee Chuen