Date日期: 08.02.2017

Time时间: 3.00pm

Venue地点: DM Equipment Sdn Bhd

Attendee: Liew Yu Chan, Lam Kok Wai, Leong Foo Yew, Verdon Tan, Lau Lay Seng, Tan Tham Sung, Chong Cheng Wah, Eugene Ong, William Yew, William Khuah, Tan Chin Chiew, Tan Chee Chuen.