Date日期: 13.12.2016 

Time时间:   3.30am

Venue地点: PAJPBM

Attendee出席者: Liew Yu Chan, Lam Kok Wai, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Verdon Tan, Lau Lay Seng, Tan Tham Sung,  Chong Cheng Wah, Eugene Ong, Liew Kah Sin, William Khuah, Sam Liu, Tan Chin Chew, Tan Chee Chuen, Mr Raja.

sinchew-interviewing