Date日期: 01.05.2024

Participators: Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Eugene Ong, Chong Cheng Wah, Lau Lay Seng, Bill Tok, Tan Tham Sung, Low Chee Hwa, Liew Kah Sin, Mr Raja, Chia Kah Yee.