Date日期: 30.06.2022

Venue地点: Restaurant Haixian Zai, Bayu Tinggi, Klang.

Attendee参与者: Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Eugene Ong, Chong Cheng Wah, Dato Sri’ Ganesan